Paul Rodenko - Februarizon


Februarizon

Weer gaat de wereld als een meisjeskamer open
het straatgebeuren zeilt uit witte verten aan
arbeiders bouwen met aluinen handen aan
een raamloos huis van trappen en piano's.
De populieren werpen met een schoolse nijging
elkaar een bal vol vogelstemmen toe
en héél hoog schildert een onzichtbaar vliegtuig
helblauwe bloemen op helblauwe zijde.

De zon speelt aan mijn voeten als een ernstig kind.
Ik draag het donzen masker van
de eerste lentewind.

Paul Rodenko

Uit: Orensnijder tulpensnijder, 1975

---

Translated from the Dutch by James S Holmes

February Sun

Again the world goes open like a girl’s room
from white remotenesses street scenes come sailing up
workers with alum hands are building
a windowless house of stairways and pianos.
The poplars with a schoolboy inclination
toss each other a ball full of bird voices
and way up high an invisible airplane
paints bright blue flowers on bright blue silk.

The sun plays at my feet like a serious child.
I wear the downy mask of
the first spring breeze.